Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Codul aerian 2000

CODUL AERIAN

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 29/1997*)

privind Codul aerian

 


*) Republicatã în temeiul art. III din Legea nr. 130 din 21 iulie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 31 iulie 2000, dându-se articolelor si alineatelor numerotarea corespunzãtoare.

Ordonanta Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997 si a fost aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 130/2000.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

SECTIUNEA I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1 . - (1) Prevederile prezentului Cod aerian se aplicã tuturor activitãtilor aeronautice civile, precum si tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfãsoarã activitãtile aeronautice civile respective în spatiul aerian national si pe teritoriul României.

(2) România are suveranitate deplinã si exclusivã asupra spatiului aerian national, care face obiectul proprietãtii publice.

Art. 2. - Activitatea aeronauticã civilã pe teritoriul si în spatiul aerian national este reglementatã prin prezentul Cod aerian, prin actele normative interne din domeniu, precum si în conformitate cu prevederile Conventiei privind aviatia civilã internationalã, semnatã la Chicago, ale altor conventii si acorduri internationale la care România este parte.

 

SECTIUNEA a II-a

Termeni si definitii

 

Art. 3. - În sensul prezentului Cod aerian, termenii si definitiile utilizate au urmãtorul înteles:

3.1. accident - eveniment legat de operarea unei aeronave, care se produce între momentul în care o persoanã se îmbarcã la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate, si în cursul cãruia:

a) o persoanã este rãnitã grav sau mortal datoritã faptului cã se gãseste:

- în aeronavã;

- în contact direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat în aeronavã;

- în contact direct cu o parte oarecare a aeronavei, inclusiv cu pãrtile care se detaseazã din aceasta;

- expusã direct aspiratiei sau suflului motoarelor ori elicelor;

b) aeronava suferã deteriorãri, avarii sau cedãri structurale, care altereazã caracteristicile de rezistentã structuralã sau performantele de zbor, necesitã o reparatie importantã care nu poate fi fãcutã în mod normal cu mijloacele existente la bord sau necesitã înlocuirea elementelor deteriorate;

c) aeronava a fost distrusã;

d) aeronava, a dispãrut sau este total inaccesibilã. Aeronava este consideratã dispãrutã atunci când cãutãrile s-au încheiat oficial si epava nu a fost localizatã.

Se exclud din categoria accidentelor urmãtoarele situatii:

- la lit. a), decesul la bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauzã naturalã; rãnirea gravã sau decesul oricãrei persoane aflate la bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a neglijentei proprii; rãnirile cauzate pasagerilor clandestini care se ascund în afara zonelor care sunt în mod normal accesibile pasagerilor si echipajului;

- la lit. b), când deteriorarea este limitatã la accesoriile motorului sau când este vorba despre deteriorãri limitate la elice, la extremitãtile aripii, la antene, pneuri, frâne, carenaje sau mici perforatii în învelis si care nu pericliteazã siguranta în zbor sau la sol a aeronavei;

3.2. act de interventie ilicitã - act produs în mod ilicit, cu intentie, constând în:

a) violentã împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol si în zbor, dacã acel act poate sã pericliteze siguranta aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilã pentru zbor sau care îi pot periclita siguranta în zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasãrii prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substante care poate distruge o aeronavã aflatã în serviciu sau îi poate provoca avarii care sã o facã indisponibilã pentru zbor ori care îi poate periclita siguranta în zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigatie aerianã sau de interventie în functionarea lor, dacã un asemenea act poate periclita siguranta aeronavelor în zbor;

e) comunicare intentionatã a unor informatii false, punând astfel în pericol siguranta unei aeronave în zbor;

f) folosirea ilegalã a oricãrui dispozitiv, substantã sau armã pentru:

- producerea unui act de violentã împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacã rãnirea gravã sau moartea acestora, pe un aeroport care deserveste aviatia civilã;

- distrugerea sau avarierea gravã a facilitãtilor care apartin aviatiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se aflã pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacã un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranta aeroportului;

3.3. activitãti aeronautice civile - totalitatea activitãtilor legate de proiectarea, constructia, atestarea, reparatia, întretinerea si operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor si a altor obiective de infrastructura aeronauticii civile, de dirijarea si controlul traficului aerian, de informarea aeronauticã si meteorologicã a operatorilor aerieni, de pregãtirea si perfectionarea personalului aeronautic civil, precum si a activitãtilor aeronautice civile conexe acestora;

3.4. activitãti aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfãsurãrii activitãtilor aeronautice civile;

3.5. administrator al aerodromului - persoana fizicã sau juridicã care conduce si gestioneazã un aerodrom aflat în proprietatea publicã sau în proprietatea privatã a unor persoane fizice ori juridice;

3.6. aerodrom - suprafata delimitatã pe pãmânt sau pe apã, care cuprinde, eventual, clãdiri, instalatii si materiale, destinatã sã fie utilizatã, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeste heliport;

3.7. aeronavã - aparatul care se poate mentine în atmosferã cu ajutorul altor reactii ale aerului decât cele asupra suprafetei pãmântului;

3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de politie;

3.9. aeroport - aerodromul deschis pentru operatiuni comerciale de transport aerian;

3.10. aeroport international - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare si de plecare, destinat traficului international al aeronavelor, si în care sunt asigurate facilitãtile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sãnãtate publicã, pentru controlul veterinar si fitosanitar, precum si pentru alte facilitãti similare;

3.11 agent aeronautic civil - orice persoanã fizicã sau juridicã autorizatã sã desfãsoare activitãti aeronautice civile;

3.12. anchetã administrativã - activitatea concretã de identificare, de strângere si de analizã a informatiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor si, pe baza lor, stabilirea unor recomandãri privind siguranta zborurilor, precum si formularea unor propuneri si recomandãri de îmbunãtãtire a activitãtilor în vederea prevenirii accidentelor si incidentelor de aviatie;

3.13. autorizare - confirmare oficialã datã printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementãrilor aeronautice române prin care se atestã capacitatea detinãtorului de a desfãsura activitãtile aeronautice civile mentionate în acest document;

3.14. autorizatie de operator aerian - documentul care atestã autorizarea unui operator aerian sã efectueze activitãti de lucru aerian sau de aviatie generalã;

3.15. certificat de operator aerian - documentul care atestã capacitatea unui operator aerian de a efectua activitãti de transport aerian civil;

3.16. certificat de navigabilitate - documentul individual, aflat obligatoriu la bordul fiecãrei aeronave, prin care se atestã navigabilitatea acesteia;

3.17. drept de trafic - dreptul unui operator aerian autorizat de a transporta pasageri, bagaje, mãrfuri si/sau postã pe o rutã aerianã care deserveste douã sau mai multe aeroporturi interne ori internationale;

3.18. facilitãti - totalitatea serviciilor si baza materialã asociatã acestora, asigurate pe un aerodrom în legãturã cu intrarea si iesirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mãrfurilor si altele asemenea, în traficul aerian intern si international;

3.19. incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave care afecteazã sau ar putea afecta siguranta exploatãrii;

3.20. licentiere - confirmarea oficialã datã printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor*), prin care se acordã detinãtorului dreptul de a exercita activitãtile aeronavelor civile mentionate în acest document;


*) Conform Hotãrârii nr. 3/2001 Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei preia toate drepturilor si obligatiile Ministerului Transporturilor.

3.21. licentã de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare - document individual prin care se acordã unui agent economic dreptul de a desfãsura activitãti în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

3.22. licentã de transport aerian - document individual prin care unui operator aerian autorizat i se acordã dreptul de a efectua operatiuni de transport aerian public, în conditiile prevãzute în licentã;

3.23. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intrã în serviciu, dupã o perioadã de odihnã corespunzãtoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, pânã în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu dupã încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;

3.24. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregãtite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementãrile de admisibilitate la zbor;

3.25. operarea aeronavei - folosirea aeronavei pentru scopuri de navigatie aerianã, care include navigarea aeronavei. Orice persoanã fizicã sau juridicã care efectueazã operatiuni cu aeronave, inclusiv în calitate de proprietar sau detinãtor, cu sau fãrã drept legal de comandã asupra aeronavei, va fi consideratã angajatã în operarea aeronavei în întelesul prezentului Cod aerian;

3.26. operator aerian - persoanã fizicã sau juridicã autorizatã si/sau licentiatã, angajatã în operarea aeronavelor;

3.27. pilot comandant - pilotul responsabil cu comanda si siguranta aeronavei pe durata zborului;

3.28. plan de zbor - ansamblu de informatii specifice unui zbor planificat sau unei portiuni din acesta, transmise organelor care asigurã serviciile de navigatie aerianã;

3.29. reglementãri aeronautice - norme, proceduri sau standarde specifice activitãtilor aeronautice civile;

3.30. securitatea aeronauticã - ansamblu de mãsuri, resurse materiale si forte umane, coordonate, mobilizate si utilizate în scopul protectiei aeronauticii civile împotriva actelor de interventie ilicitã;

3.31. serviciu de navigatie aerianã - termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciul de telecomunicatii aeronautice, serviciile pentru asigurarea asisteniei meteorologice a navigatiei aeriene, serviciile de cãutare si salvare, precum si serviciile de informare aeronauticã. Aceste servicii sunt asigurate în timpul tuturor fazelor de operare: apropiere, aerodrom si rutã;

3.32. servitute aeronauticã - conditii, restrictii, obligatii, impuse sau recomandate de prevederile reglementãrilor aeronautice nationale si/sau internationale în interesul sigurantei zborului aeronautic;

3.33. siguranta zborului - capacitate a activitãtii aeronautice constând în evitarea afectãrii sãnãtãtii sau pierderii de vieti omenesti, precum si a producerii de pagube materiale;

3.34. tehnicã aeronauticã - tehnica folositã în aeronauticã, care intrã sub incidenta normelor privind siguranta zborului;

3.35. trafic aerian - ansamblu de aeronave aflate în zbor la un moment dat, într-un spatiu aerian determinat, si, respectiv, de aeronave care se aflã în suprafata de manevrã a unui aerodrom;

3.36. transportator aerian - operator aerian autorizat, detinãtor al unei licente de transport aerian, în termen de valabilitate;

3.37. zonã de sigurantã - zonã adiacentã unui aerodrom, indiferent de proprietar, definitã în scopul de a limita înãltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice naturã, directe si/sau indirecte, asupra operãrii aeronavelor si ansamblului activitãtilor aeronautice - în interesul sigurantei zborurilor aeronavelor si securitãtii aeronautice;

3.38. zonã de protectie - zona adiacentã amplasamentelor mijloacelor de navigatie aerianã si meteorologice, indiferent de proprietar, delimitatã în scopul de a preveni interferentele negative de orice naturã, directe si/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor echipamente în interesul sigurantei zborului aeronavelor;

3.39. zbor V.F.R. - zbor efectuat dupã regulile zborului la vedere.

 

CAPITOLUL II

Administrarea aviatiei civile în România

 

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile, are urmãtoarele atributii specifice:

a) elaboreazã strategia de dezvoltare a aviatiei civile, în conformitate cu politica economicã a Guvernului si cu planurile de dezvoltare a transporturilor;

b) emite, în conformitate cu strategia de dezvoltare, precum si cu reglementãrile si recomandãrile organizatiilor internationale de aviatie civilã la care România este parte contractantã, reglementãri specifice care stau la baza desfãsurãrii serviciilor de transport aerian si a exploatãrii infrastructurii aferente, precum si a celorlalte activitãti aeronautice civile;

c) reprezintã Guvernul, în domeniul aviatiei civile, în organismele internationale specifice si în relatiile bilaterale cu alte state;

d) asigurã administrarea proprietãtii publice a statului din domeniul aviatiei civile;

e) emite reglementãri obligatorii de autorizare si/sau de licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili pentru efectuarea activitãtilor aeronautice civile, elibereazã prelungeste valabilitatea, valideazã, echivaleazã, suspendã si retrage documentele de autorizare si/sau de licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili;

f) emite reglementãri aeronautice obligatorii privind siguranta traficului în transporturile aeriene si supravegheazã respectarea acestora;

g) emite reglementãri aeronautice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mãrfuri periculoase;

h) asigurã reglementarea si organizarea circulaiiei aeronavelor civile în spatiul aerian national, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apãrãrii Nationale;

i) coordoneazã sistemul de securitate în domeniul aviatiei civile;

j) ancheteazã incidentele si accidentele din domeniul aviatiei civile;

k) organizeazã si exercitã activitãtile de registru, de inspectie si de control în aviatia civilã;

l) asigurã certificarea tehnicii de aviatie civilã;

m) emite reglementãri aeronautice obligatorii privind atestarea, certificarea, licentierea si brevetarea personalului aeronautic civil, organizeazã examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru aceastã categorie de personal;

n) gestioneazã frecventele de telecomunicatii alocate aviatiei civile;

o) asigurã organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aerianã în spatiul aerian al României; aprobã survolarea teritoriului national al României, organizat potrivit art. 10, precum si decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementãrilor aeronautice specifice;

p) autorizeazã efectuarea de lucrãri în zonele de sigurantã si de protectie a infrastructurilor de transport aerian civil;

r) asigurã, împreunã cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege, asistenta operatiunilor de cãutare si de salvare a aeronavelor civile implicate în accidente;

s) emite reglementãri pentru uniformizarea definitiilor si a abrevierilor utilizate în aviatia civilã, în conformitate cu legislatia internationalã;

t) autorizeazã functionarea aerodromurilor civile;

u) organizeazã activitatea pentru constituirea fondului propriu, de date statistice din domeniul aviatiei civile;

v) aprobã tarifele de utilizare a infrastructurilor de transport aerian de interes public national;

x) asigurã cadrul legislativ si reglementãrile necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurential normal în domeniul transporturilor aeriene;

y) aprobã tarifele de examinare a personalului aeronautic civil în vederea obtinerii atestatelor, certificatetor, brevetelor si licentelor;

z) aprobã tarifele percepute de cãtre societãtile comerciale, institutiile publice si organismele tehnice specializate, ca urmare a prestãrii activitãtilor pentru care le-au fost delegate competente în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor asigurã, direct sau prin delegare de competentã unor organisme tehnice specializate, institutii publice sau, dupã caz, societãti comerciale autorizate, elaborarea si punerea în aplicare a reglementãrilor aeronautice corespunzãtoare, pregãtirea si perfectionarea profesionalã, precum si atestarea personalului aeronautic civil, certificarea tehnicii de aviatie civilã, înmatricularea aeronavelor civile, inspectia si controlul acestora, controlul acestora, controlul, inspectia, supravegherea si autorizarea agentilor aeronautici civili, dirijarea si controlul traficului aerian în spatiul aerian national, protectia navigatiei aeriene, anchetarea incidentelor si a accidentelor de aviatie civilã, precum si controlul tehnic si inspectia de sigurantã a zborului si de securitate aeronauticã pentru transportul aerian.

(2) Organismele tehnice specializate, institutiile publice si societãtile comerciale prevãzute la alin. (1) vor fi finantate integral din tarife si comisioane obtinute din prestatiile respective.

(3) Delegarea de competente organismelor tehnice specializate sau societãtilor comerciale autorizate, mentionate la alin. (1), precum si autorizarea sau licentierea agentilor aeronautici civili în conformitate cu prevederile prezentului Cod aerian se fac cu perceperea unor taxe sau tarife.

(4) Delegarea de competente se poate realiza în domenii de strictã specialitate, pentru care Ministerul Transporturilor trebuie sã aibã compartimente de specialitate.

 

CAPITOLUL III

Spatiul aerian national

 

SECTIUNEA I

Generalitãti

 

Art. 6. - (1) Spatiul aerian national reprezintã coloana de aer situatã deasupra teritoriului de suveranitate at României, pânã la limita inferioarã a spatiului extraatmosferic.

(2) În spatiul aerian national se desfãsoarã atât trafic aerian civil, cât si trafic aerian militar.

Art. 7. - Spatiul aerian national cuprinde:

a) spatiul de trafic aerian ce reprezintã portiunea din spatiul aerian national unde se permite activitatea aeronauticã, precum si terenurile destinate decolãrilor si aterizãrilor, indiferent de apartenenta si de natura activitãtii de zbor;

b) zonele rezervate reprezentând portiunile din spatiul aerian national, destinate activitãtilor aeronautice de scoalã, dã sport aeronautic, de încercare si de omologare a aeronavelor, de naturã utilitarã si altele similare;

c) zonele reglementate constituite din zone periculoase, zone restrictionate sau zone interzise, precum si cãile aeriene conditionale si zonele de activitate comunã la granitã.

Art. 8. - Sunt asimilate, din punct de vedere al navigatiei aeriene, cu spatiul aerian national:

a) spatiul aerian de deasupra zonei internationale a Mãrii Negre, alocat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.) în baza acordurilor regionale de navigatie aerianã;

b) spatiul aerian al altor tãri, stabilit prin acorduri si conventii internationale, cu delegarea permanentã sau pe termen limitat, în scopul asigurãrii serviciilor de trafic aerian, si numai pe durata delegãrii.

Art. 9. - Clasificarea spatiului aerian national din punct de vedere al asigurãrii serviciilor de trafic aerian se stabileste în conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civilã la care România este parte contractantã.

Art. 10. - În timp de pace Ministerul Transporturilor, împreunã cu Ministerul Apãrãrii Nationale, organizeazã spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia pentru activitãtile aeronautice civile sau militare, dupã caz.

 

SECTIUNEA a II-a

Traficul aerian

 

Art. 11. - (1) Reglementãrile în domeniul traficului aerian în spatiul aerian national se aplicã zborurilor tuturor aeronavelor, indiferent de categoria si de nationalitatea acestora.

(2) Aeronavele de stat sunt supuse prevederilor alin. (1) atunci când zborul lor se efectueazã în spatiul aerian national repartizat aviatiei civile.

Art. 12. - În spatiul aerian national repartizat aviatiei civile traficul aerian este permis dupã cum urmeazã:

a) aeronavelor civile, în baza unei aprobãri corespunzãtoare acordate în conformitate cu prevederile reglementãrilor aeronautice specifice;

b) aeronavelor de stat românesti, în conformitate cu reglementãrile specifice;

c) aeronavelor militare strãine, inclusiv celor care transportã trupe, armament, tehnicã de luptã, materiale militare, materiale periculoase si orice alte tipuri de încãrcãturã, care, prin natura lor, pot afecta siguranta nationalã, conform aprobãrii de survol acordate de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apãrãrii Nationale.

Art. 13. - (1) Toate aeronavele civile care survoleazã teritoriul României au obligatia achitãrii unor tarife pentru utilizarea instalatiilor si serviciilor de navigatie aerianã.

(2) Tarifele prevãzute la alin. (1) sunt nediscriminatorii pentru aceleasi categorii de zboruri, indiferent de nationalitatea operatorilor aerieni si a statului de înmatriculare.

(3) Sunt scutite de la plata tarifelor prevãzute la alin. (1) urmãtoarele categorii de zboruri:

a) zborurile V.F.R.;

b) zborurile militare efectuate de aeronave militare românesti, iar în cazul aeronavelor militare strãine, pe bazã de reciprocitate;

c) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul în misiune oficialã al monarhilor domnitori si al familiilor lor apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor. În toate cazurile misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut corespunzãtor pe planul de zbor;

d) zborurile de cãutare si salvare autorizate de un organ competent SAR;

e) zborurile terminate la aerodromul de la care aeronava a decolat si în timpul cãrora nu s-a efectuat nici o aterizare intermediarã;

f) zborurile efectuate de aeronave a cãror masã maximã certificatã la decolare este strict mai micã de douã tone;

g) zborurile-scoalã executate exclusiv în cadrul examinãrilor în vederea obtinerii licentei sau a unei calificãri pentru echipajul de comandã si, pentru aceasta, este confirmatã prin mentiunea corespunzãtoare pe planul de zbor;

h) zborurile efectuate exclusiv în scopul verificãrii sau testãrii echipamentelor folosite sau care se intentioneazã sã fie folosite ca mijloace de sol pentru navigatia aerianã, precum si pentru zborurile de verificare a aeronavelor ce urmeazã sã execute zboruri conform lit. c);

i) alte categorii de aeronave prevãzute de lege.

(4) Pot fi scutite, total sau partial, de plata tarifelor prevãzute la alin. (1) si alte categorii de aeronave sau de zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Aterizarea si decolarea aeronavelor civile

 

Art. 14. - Decolarea si aterizarea aeronavelor civile se efectueazã numai pe aerodromurile autorizate.

Art. 15. - Este interzis ca aeronavele civile sã decoleze sau sã aterizeze pe alte aerodromuri civile decât cele autorizate, cu exceptia cazurilor de fortã majorã, a aeronavelor folosite pentru practicarea unor sporturi aeronautice, a aeronavelor care aterizeazã din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apãrãrii Nationale, precum si a altor aeronave pentru care se stabilesc derogãri de la prevederile acestui articol prin reglementãri specifice emise de Ministerul Transporturilor.

 

SECTIUNEA a IV-a

Raporturi juridice la bordul aeronavei civile

 

Art. 16. - Faptele si actele juridice petrecute la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România, precum si statutul juridic al încãrcãturii aflate la bordul acestora, în timpul unui zbor international, dincolo de granitele României, sunt reglementate de legislatia românã, dacã prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte contractantã nu s-a stabilit altfel.

 

CAPITOLUL IV

Nationalitatea si drepturile asupra aeronavelor civile

 

SECTIUNEA I

Nationalitatea si înmatricularea aeronavelor civile

 

Art. 17. - (1) Aeronavele civile române pot zbura în spatiul aerian national numai dacã sunt înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, tinut de Ministerul Transporturilor.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) aeronavele civile stabilite prin reglementãri aeronautice specifice, emise de Ministerul Transporturilor.

(3) Aeronavele de stat românesti pot efectua operatiuni aeriene civile si fãrã a fi înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, dacã îndeplinesc cerintele de navigabilitate pentru astfel de zboruri si sunt identificate de cãtre ministerul care are jurisdictia asupra acestora, în conformitate cu reglementãrile special emise în acest scop de cãtre institutia respecfivã.

(4) Operatorii aerieni români pot executa operatiuni aeriene civile cu aeronave înmatriculate în alt stat, pentru perioade limitate de timp, dupã ce au obtinut dreptul de folosintã în temeiul unui contract de închiriere pe o duratã determinatã, cu respectarea reglementãrilor emise în acest sens de Ministerul Transporturilor.

Art. 18. - (1) O aeronavã civilã poate fi înmatriculatã în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, numai dacã:

a) posedã un certificat de tip valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor;

b) posedã un certificat de navigabilitate valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor;

c) satisface cerintele reglementãrilor nationale privind nivelul de zgomot si de emisii toxice;

d) nu este înregistratã în alt stat si satisface una dintre urmãtoarele situatii:

- apartine unei persoane fizice sau juridice române ori unui cetãtean strãin cu domiciliul sau resedinta în România sau unei persoane juridice strãine, constituitã în mod legal, care desfãsoarã activitãti economice în conformitate cu legislatia românã, iar aeronava civilã respectivã îsi are baza si este utilizatã, în principal, în România;

- apartine unei persoane fizice sau juridice a unui stat strãin cu care România a încheiat o conventie prin care cele douã state îsi acordã reciproc tratamentul national în ceea ce priveste regimul de înmatriculare a aeronavelor civile;

- apartine Guvernului sau statului român.

(2) Certificatul de înmatriculare emis de Ministerul Transporturilor va contine datele de identificare a aeronavei civile, însemnul de nationalitate si marca de ordine, care vor fi inscriptionate în mod vizibil pe aeronava civilã, cât si datele de identificare a detinãtorului si/sau a proprietarului.

Art. 19. - (1) Prin înmatricularea în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, aeronava respectivã capãtã nationalitatea românã.

(2) Înmatricularea unei aeronave civile în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile si certificatul de înmatriculare nu constituie dovada detinerii legale sau a proprietãtii asupra aeronavei civile în nici o actiune juridicã în care detinerea sau proprietatea aeronavei respective este în litigiu.

Art. 20. - Metodologia înmatriculãrii în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, precum si prevederile privind emiterea, suspendarea sau revocarea certificatului de înmatriculare sunt continute în reglementãri aeronautice specifice, emise de Ministerul Transporturilor.

 

SECTIUNEA a II-a

Drepturile asupra aeronavelor civile

 

Art. 21. - Sunt recunoscute, fãrã discriminare, persoanelor fizice sau juridice, române sau strãine, urmãtoarele drepturi reale asupra aeronavelor civile:

a) dreptul de proprietate;

b) dreptul de folosintã în temeiul unui contract de închiriere încheiat pe o duratã determinatã, caz în care locatarul capãtã si calitatea de detinãtor;

c) dreptul detinãtorului legal de a dobândi proprietatea prin cumpãrare, caz în care cumpãrãtorul capãtã calitatea de proprietar;

d) dreptul de a ipoteca ori de a greva aeronava civilã sau componente ale acesteia cu orice drept real asemãnãtor, constituit ca garantie a plãtii unei datorii, cu conditia ca un asemenea drept sã fie constituit conform legii statului de înmatriculare si transcris în registrul de sarcini al statului de înmatriculare a aeronavei civile.

Art. 22. - (1) Actele de proprietate sau de transmitere a proprietãtii, de constituire de ipoteci sau a altor drepturi reale care privesc o aeronavã civilã sunt reglementate de legislatia nationalã si se înscriu în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.

(2) Înscrierea în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile nu este constitutivã de drepturi si are ca efect numai opozabilitatea fatã de terti a dreptului înscris.

 

CAPITOLUL V

Aerodromurile civile

 

Art. 23. - Aerodromurile civile pot fi proprietate publicã sau proprietate privatã a persoanelor fizice ori juridice, dupã caz, iar din punct de vedere operational pot fi deschise sau închise circulatiei aeriene publice.

Art. 24. - Înfiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile sunt supuse reglementãrilor aeronautice specifiee, emise de Ministerul Transporturilor cu avizul ministerelor abilitate, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale.

Art. 25. - Aerodromurile civile pot fi administrate de persoane juridice române sau de persoane fizice cu domiciliul permanent în România.

Art. 26. - (1) Toate aerodromurile deschise pentru operarea aeronavelor civile trebuie sã fie autorizate de Ministerul Transporturilor din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de sigurantã a zborului, de securitate aeronauticã si de protectie a mediului, potrivit reglementãrilor aeronautice interne în vigoare si acordurilor sau conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Ministerul Transporturilor va tine un registru de evidentã a tuturor aerodromurilor civile autorizate din România.

Art. 27. - Toate aeronavele civile care executã zboruri internationale cu originea/destinatia România sunt obligate sã decoleze si sã aterizeze pe un aeroport deschis traficului aerian international.

Art. 28. - Administratorii aerodromurilor civile au obligatia de a asigura toate conditiile necesare pentru aterizarea si decolarea în sigurantã a aeronavelor, protectia si serviciile necesare aeronavelor la sol, precum si pentru lupta împotriva incendiilor, iar în aeroporturi, ordinea, securitatea si protectia împotriva actelor ilicite, precum si, dupã caz, existenta facilitãtilor de vamã, granitã, ambulantã, fitosanitare, sanitar-veterinare si sanitar-umane.

Art. 29. - (1) Agentii economici si, dupã caz, organele specifice ale autoritãtii de stat, care desfãsoarã activitãti pe aerodromuri civile, au obligatia de a respecta normele stabilite, în temeiul prezentului Cod aerian si al reglementãrilor aeronautice, de cãtre administratorii acestora în interesul public si al dezvoltãrii transporturilor aeriene.

(2) Toate activitãtile care se deruleazã în perimetrul unui aerodrom civil se desfãsoarã sub unica si directa coordonare a administratorului aerodromului.

(3) Agentii economici care desfãsoarã activitãti în perimetrul infrastructurii aeroportuare trebuie sã detinã o licentã de lucru în acest perimetru, eliberatã de Ministerul Transporturilor.

Art. 30. - Instalatiile si echipamentele aeroportuare, inclusiv cele radioelectrice si meteorologice, precum si serviciile de navigatie aerianã sunt accesibile, fãrã discriminare, tuturor aeronavelor civile.

Art. 31. - (1) Tarifele, taxele si redeventele stabilite pentru utilizarea facilitãtilor aeroportuare prevãzute la art. 30 se aplicã nediscriminatoriu, indiferent de nationalitatea aeronavei civile, si se publicã în conformitate cu reglementãrile internationale de aviatie.

(2) Ministerul Transporturilor emite reglementãri specifice privind principiile generale de stabilire si aplicare a tarifelor mentionate în alin. (1).

(3) Sunt scutite de la plata tarifelor, taxelor si redeventelor prevãzute la alin. (1) urmãtoarele categorii de aeronave:

a) aeronavele de stat românesti;

b) aeronavele de stat strãine, pentru care existã acorduri bilaterale în acest sens, la cererea institutiei românesti interesate;

c) aeronavele civile românesti, care executã misiuni oficiale, prezidentiale sau guvernamentale, iar în cazul celor strãine, pe bazã de reciprocitate;

d) aeronavele care apartin Organizaiiei Natiunilor Unite, Crucii Rosii si Semilunii Rosii;

e) aeronavele civile care efectueazã misiuni de cãutare si de salvare sau transportã personal si materiale în cadrul acestor misiuni;

f) aeronavele care efectueazã misiuni umanitare si de ajutorare urgentã;

g) aeronavele care sunt nevoite sã aterizeze datoritã unor cauze tehnice, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situatii de fortã majorã;

h) aeronavele care aterizeazã din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apãrãrii Nationale;

i) alte categorii de aeronave prevãzute de lege.

(4) Pot fi scutite, total sau partial, de la plata tarifelor prevãzute la alin. (1) si alte categorii de aeronave sau zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

 

CAPITOLUL VI

Personalul aeronautic civil

 

SECTIUNEA l

Prevederi generale

 

Art. 32. - În aeronautica civilã functioneazã personal aeronautic civil, precum si alte categorii de personal.

Art. 33. - (1) Personalul aeronautic civil cuprinde:

- personal aeronautic civil navigant;

- personal aeronautic civil nenavigant.

(2) Personalul aeronautic civil trebuie sã fie titularul unui atestat, brevet sau certificat corespunzãtor.

Art. 34. - (1) Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:

a) personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile: piloti, navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord si operatori radionaviganti;

b) personalul tehnic sau auxiliar de la bordul aeronavelor civile, calificat pentru tipul sau categoria respectivã de aeronavã civilã, care, neparticipând la conducerea acestora, exercitã la bord servicii cu privire la pasageri, mãrfuri sau aparaturã specialã a aeronavelor în zbor, activitãti de control tehnic, la sol si în zbor, în vederea constatãrii stãrii de navigabilitate, precum si activitãti de verificare în zbor a functionãrii echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene.

(2) Orice altã persoanã aflatã la bordul unei aeronave civile este consideratã pasager si nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.

Art. 35. - Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde personalul- tehnic calificat, care lucreazã direct la planificarea si pregãtirea operationalã a zborurilor la proiectarea, construirea, controlul, omologarea, certificarea, pregãtirea, exploatarea, întretinerea si repararea tehnicii aeronautice, precum si personalul care desfãsoarã activitãti de control si dirijare a zborurilor.

 

SECTIUNEA a II-a

Comandantul si echipajul aeronavei civile

 

Art. 36. - (1) Echipajul aeronavei civile este constituit din personal cu calificare corespunzãtoare, care desfãsoarã activitãti la bord în conformitate cu reglementãrile în vigoare.

(2) Echipajul se aflã în subordinea comandantului de aeronavã civilã, care este desemnat, de cãtre operatorul aerian, pentru fiecare zbor.

Art. 37. - (1) Functia de comandant de aeronavã civilã este îndeplinitã de pilotul comandant, calificat pentru categoria, clasa si tipul aeronavei civile respective si având licenta în termen de valabilitate.

(2) Calitatea de comandant de aeronavã civilã începe din momentul încredintãrii misiunii si se pãstreazã pânã la terminarea acesteia.

(3) Comandantul aeronavei civile care remorcheazã alte aeronave este comandantul acestora pânã la declansarea lor.

Art. 38. - (1) Comandantul de aeronavã civilã rãspunde de pregãtirea si executarea în sigurantã a fiecãrui zbor si, în acest scop, el este obligat sã respecte reglementãrile aeronautice si documentele tehnice, în vigoare.

(2) Comandantul de aeronavã civilã trebuie sã refuze decolarea, dacã constatã nereguli cu ocazia îndeplinirii sarcinilor prevãzute în prezentul articol.

Art. 39. - (1) În timpul misiunii comandantul de aeronavã civilã rãspunde fatã de entitatea care i-a încrediniat misiunea, de executarea ei în bune conditii, de stricta respectare a dispozitiilor prezentului Cod aerian, privitoare la zboruri, si a reglementãrilor de circulatie aerianã, de comportare si disciplinã a echipajului în zbor si la sol, precum si de folosirea si pãstrarea aeronavei civile în bune conditii de zbor.

(2) În timpul zborului comandantul de aeronavã civilã nu poate sã îsi delege responsabilitãtile. Dacã însã comandantul de aeronavã civilã este împiedicat, din orice cauzã, în cursul zborului sau la sol, sã îsi îndeplineascã functia si, în lipsa desemnãrii prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, functia de comandant de aeronavã civilã va fi exercitatã de ceilalti membri ai echipajului de conducere, în ordinea stabilitã de reglementãrile specifice în vigoare.

Art. 40. - (1) Comandantul unei aeronave civile aflate în zbor are jurisdictie asupra întregului personal aeronautic civil aflat la bord.

(2) Dispozitiile date de comandantul de aeronavã civilã în timpul zborului, în scopul asigurãrii sigurantei zborului, sunt obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord.

(3) Comandantul de aeronavã civilã poate debarca orice membru al echipajului si orice pasager la o escalã intermediarã, pentru motive determinate de siguranta zborului si de pãstrarea ordinii în aeronava civilã.

(4) În caz de primejdie, comandantul de aeronavã civilã este dator sã ia toate mãsurile pentru salvarea pasagerilor, a echipajului si a încãrcãturii. De asemenea, pentru salvarea aeronavei civile, el poate ordona delestarea ei.

(5) Comandantul unei aeronave civile îsi mentine, în cazul unui accident de zbor, toate îndatoririle sale, pânã în momentul când organul în drept îl elibereazã de misiunea pe care o îndeplineste cu aceastã aeronavã.

Art. 41. - La sol comandantul de aeronavã civilã are obligatia sã întreprindã demersurile necesare, în cazul unei retineri a aeronavei sale sau în cazul unor mãsuri similare luate cu privire la echipaj, pasageri sau încãrcãturã.

Art. 42. - În lipsa unei împuterniciri speciale, comandantul de aeronavã civilã nu are voie sã înstrãineze, sub nici o formã, aeronava, pãrti din aeronavã sau orice alte bunuri din inventarul ei.

Art. 43. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 37 se poate desemna în functia de comandant de aeronavã civilã si o altã persoanã autorizatã decât pilotul comandant.

(2) Obligatiile si rãspunderile pentru executarea misiunii se împart între comandantul de aeronavã civilã si pilotul comandant, dupã cum urmeazã:

- pilotul comandant, de la decolarea si pânã la aterizarea aeronavei civile, este însãrcinat si rãspunde de conducerea tehnicã si de siguranta aeronavei în zbor, putând lua orice mãsuri pentru realizarea sigurantei zborului;

- comandantul de aeronavã este însãrcinat si rãspunde, în conformitate cu dispozitiile prezentului cod aerian, de executarea misiunii în bune conditii, pentru toate celelalte operatiuni care nu privesc conducerea propriu-zisã si siguranta aeronavei în zbor.

 

CAPITOLUL VII

Operatiuni aeriene civile

 

SECTIUNEA I

Generalitãti

 

Art. 44. - Operatiunile aeriene civile care pot fi efectuate pe teritoriul României se clasificã astfel:

a) operatiuni de transport aerian public;

b) operatiuni de aviatie generalã;

c) operatiuni de lucru aerian.

 

SECTIUNEA a II-a

Operatiuni de transport aerian public

 

Art. 45. - Operatiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri, bagaje, mãrfuri si postã, executate pe baze comerciale de cãtre operatori aerieni care posedã certificat de operator aerian si licentã de transport aerian, prin curse regulate sau neregulate. Transporturife aeriene internationale de pasageri, bagaje, mãrfuri si postã sunt supuse acordurilor si conventiilor intemationale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte.

Art. 46. - (1) Transporturile aeriene publice se executã pe bazã de contract de transport, încheiat între operatorul aerian si pasager sau expeditorul de marfã si/sau postã.

(2) Prin contractul de transport aerian, operatorul aerian se obligã sã ducã pe calea aerului la destinatie pasagerii, bagajele, marfa si/sau posta, iar beneficiarul, sã plãteascã pretul transportului.

Art. 47. - (1) Operatorul aerian rãspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vãtãmarea sãnãtãtii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor, a mãrfii si/sau a postei.

(2) Regimul rãspunderii operatorului aerian este pentru transporturile aeriene internationale stabilit în conformitate cu conventiile si întelegerile internationale la care România este parte, iar pentru transporturile aeriene interne, în conformitate cu prevederile dreptului comun, în mãsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specialã.

Art. 48. - Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate dupã orare publicate si rute prestabilite, destinate sã asigure legãtura între douã sau mai multe aeroporturi si în care capacitatea comercialã disponibilã este pusã la dispoziiie publicului contra cost.

Art. 49. - Transporturile aeriene publice, altele decât cele prevãzute la art. 48, se efectueazã prin curse neregulate.

Art. 50. - (1) Operatorii aerieni români, detinãtori ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate, poi efectua transporturi aeriene publice interne si internationale, prin curse regulate sau neregulate, numai în urma obtinerii unei licente de transport aerian, eliberatã de Ministerul Transporturilor.

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc de Ministerul Transporturilor prin reglementãri specifice.

(3) Operatorii aerieni strãini pot efectua transporturi aeriene publice, prin curse regulate sau neregulate, spre sau dinspre România, pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(4) Ministerul Transporturilor emite reglementãri aeronautice privind desfãsurarea activitãtilor de transport aerian public.

 

SECTIUNEA a III-a

Operatiuni de lucru aerian si aviatie generalã

 

Art. 51. - (1) Operatiunile de aviatie generalã cuprind transporturile aeriene în interes propriu si alte zboruri, precum:

- zboruri în interes propriu;

- zboruri particulare;

- zboruri-scoalã;

- zboruri sportive.

(2) Transporturile aeriene în folos propriu cuprind transporturile în interes propriu si transporturile în interes personal, ca operatiuni de aviatie generalã.

(3) Transporturile aeriene în folos propriu sunt operatiunile de aviatie generalã executate de o persoanã fizicã sau juridicã, fãrã perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri ori servicii, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, care constituie accesoriul unei alte activitãti economice executate de persoana respectivã, beneficiarul transportului.

(4) Transporturile aeriene în interes personal sunt activitãti de aviatie generalã executate de persoane fizice cu aeronave proprii sau închiriate pentru transportul de bunuri proprii si/sau de persoane, pentru nevoile proprii, exclusiv în scop necomercial.

(5) Zborurile în interes propriu reprezintã operatiunile aeriene civile, altele decât transporturile în folos propriu, efectuate de detinãtorii de aeronave civile, persoane fizice sau juridice, pentru si în sustinerea nevoilor activitãtilor proprii.

(6) Zborurile particulare reprezintã operatiunile aeriene, altele decât cele de transport în interes personal, efectuate de detinãtorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv în scop necomercial.

(7) Zborurile sportive reprezintã operatiunile aeriene civile efectuate de persoane fizice sau juridice, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, exclusiv în scop sportiv.

(8) Zborurile-scoalã reprezintã operatiunile aeriene civile organizate de persoane juridice în scopul initierii, pregãtirii, instruirii si perfectionãrii personalului aeronautic navigant.

(9) Operatorii aerieni români care efectueazã operatiuni de lucru aerian sau de aviatie generalã pe teritoriul României sunt obligati sã încheie contracte de asigurare pentru pagube produse tertilor. Plafonul minim al politelor de asigurare încheiate în acest caz se stabileste prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 52. - (1) Operatiunile de lucru aerian sunt activitãtile efectuate de operatori aerieni pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sãnãtãtii publice si protectiei mediului, de cãutare si salvare, cercetare stiintificã, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum si în alte scopuri, pe baza autorizatiei si/sau a licentei eliberate de Ministerul Transporturilor.

(2) Ministerul Transporturilor va emite reglementãrile privind autorizarea si/sau licentierea operatorilor aerieni pentru desfãsurarea operatiunilor de lucru aerian pe teritoriul României.

(3) Operatorii aerieni români autorizati pot desfãsura operatiuni de lucru aerian pe teritoriul României cu aeronave înmatriculate în alt stat, numai în urma obtinerii unei licente corespunzãtoare, eliberatã de Ministerul Transporturilor.

Art. 53. - Ministerul Transporturilor va emite reglementãrile aeronautice privind desfãsurarea operatiunilor de aviatie generalã.

 

CAPITOLUL VIII

Protectia mediului

 

Art. 54. Protectia mediului reuneste toate activitãtile ce au ca scop evaluarea si minimalizarea impactului aviatiei civile asupra mediului, datorat zgomotului produs de aeronavele civile, emisiilor motoarelor de aviatie, evacuãrii substantelor folosite la spãlarea, degivrarea si tratarea aeronavelor civile sau în cadrul altor activitãti din domeniul aeronautic.

Art. 55. - (1) Ministerul Transporturilor va statua principiile directoare, limitãrile si mãsurile corespunzãtoare privind protectia mediului, specifice acestui domeniu.

(2) Ministerul Transporturilor adoptã politici de stimulare a implementãrii tehnologiilor moderne nepoluante în aviatia civilã.

Art. 56. - În scopul protectiei mediului, Ministerul Transporturilor poate restrictiona operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian national.

Art. 57. - Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului*), stabileste aeroporturile din România care, în urma derulãrii activitãtilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementãrii de programe de protectie a mediului.


*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 17/ 200l, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001.

 

Art. 58. - Ministerul Transporturilor asigurã, prin reglementãri specifice:

1. un sistem unic de monitorizare a zgomotului pe aeroporturi, care

a) sã permitã evaluarea zgomotului produs de operarea unei aeronave civile pe aeroport;

b) sã asigure o corelatie între nivelul de zgomot si efectul acestuia asupra populatiei si mediului;

c) sã fie în conformitate cu reglementãrile, standardele, practicile, recomandãrile si procedeele elaborate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, Conferinta Europeanã a Aviatiei Civile si de alte organizatii internationale de aviatie civilã la care România este parte si, de asemenea, sã asigure controlul respectãrii acestor reglementãri;

2. un sistem de cartografiere fonicã a zonelor adiacente aeroporturilor, care sã permitã utilizarea ecologicã a acestora.

Art. 59. - Ministerul Transporturilor, la solicitarea administratorului aeroportului, poate aproba mãsuri temporare si derogãri ce permit operarea aeronavelor civile, care au impact semnificativ asupra mediului.

Art. 60. - Prevederile art. 56 nu se aplicã urmãtuarelor categorii de aeronave civile:

a) aeronavele de stat românesti;

b) aeronavele românesti care executã misiuni oficiale, prezidentiale sau guvernamentale, iar în cazul celor strãine, pe bazã de reciprocitate;

c) aeronavele ce opereazã în folosul Organizatiei Natiunilor Unite, Crucii Rosii si Semilunii Rosii;

d) aeronavele civile care efectueazã misiuni de cãutare si de salvare ori care transportã personal sau materiale în cadrul acestor misiuni;

e) aeronavele care efectueazã misiuni umanitare si de ajutorare urgentã;

f) aeronavele care sunt nevoite sã aterizeze din cauze tehnice, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situatii de fortã majorã;

g) aeronavele care aterizeazã din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apãrãrii Nationale.

 

CAPITOLUL IX

Siguranta zborului

 

SECTlUNEA I

Generalitãti

 

Art. 61. - Reglementãrile legale din România referitoare la siguranta zborului în spatiul aerian national se aplicã oricãrei aeronave civile, indiferent de statul de înmatriculare, precum si echipajului si cãlãtorilor aflati la bord.

Art. 62. - În scopul asigurãrii sigurantei zborului Ministerul Transporturilor emite si revizuieste ori de câte ori este cazul reglementãri aeronautice specifice, conforme cu reglementãrile, standardele, practicile recomandate si procedurile elaborate de Organizaiia Aviatiei Civile Internationale si de alte organisme internationale de aviatie civilã la care România este parte, si asigurã controlul respectãrii acestora.

 

SECTIUNEA a II-a

Autorizarea agentilor aeronautici civili

 

Art. 63. - În acopul realizãrii sigurantei zborurilor urmãtoarele categorii de agenti aeronautici civili sunt supusi controlului, evaluãrii si auforizãrii, precum si supravegherii permanente de cãtre Ministerul Transporturilor, direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice sau societãti comerciale autorizate, cãrora li se deleagã competente în acest sens:

a) operatori aerieni, în functie de operatiunile aeriene civile pe care le desfãsoarã;

b) agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, încercãrile de tip si specializate, fabricatia, depozitarea, distributia, întretinerea si reparatiile curente si generale ale aeronavelor civile, motoarelor si elicelor acestora, precum si ale componentelor, furnizarea de materiale si piese de schimb avionabile;

c) agenti aeronautici civili care desfãsoarã activitãti de proiectare, constructii, montaj, reparatii pentru obiective care apartin aviatiei civile;

d) agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate dirijarea si controlul traficului aerian, informarea aeronauticã si serviciile meteorologice pentru aeronauticã, protectia navigatiei aeriene, precum si activitãtile aeroportuare;

e) agenti aeronautici civili care se ocupã cu formarea si perfectionarea personalului aeronautic civil;

f) alte categorii de agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate orice alt domeniu aeronautic conex.

Art. 64. - Ministerul Transporturilor emite reglementãrile, standardele si procedurile privind autorizarea agentilor aeronautici civili.

Art. 65. - În cazul constatãrii nerespectãrii conditiilor si criteriilor de autorizare si/sau de licentiere, Ministerul Transporturilor suspendã sau anuleazã autorizatia si/sau licenta agentului aeronautic civil.

 

SECTIUNEA a III-a

Personalul aeronautic civil

 

Art. 66. - (1) Activitãtile aeronautice civile se efectueazã de cãtre personalul atestat în acest scop.

(2) Ministerul Transporturilor emite reglementãri specifice privind categoriile de personal aeronautic civil supus atestãrii, precum si planurile tematice de pregãtire, examinare teoreticã si practicã.

(3) Orice persoanã care face dovada absolvirii unui curs sau a unui program corespunzãtor de pregãtire de specialitate aeronauticã poate solicita atestarea ca personal aeronautic civil pentru acea specialitate.

Art. 67. - Documentele de calificare ale personalului aeronautic civil sunt documente obligatorii pe intreaga duratã a desfãsurãrii activitãtii ca personal aeronautic civil.

Art. 68. - (1) Licentele sunt valabile pentru o perioadã limitatã; ele se reînnoiesc periodic, în urma verificãrii aptitudinilor, în conformitate cu reglementãrile stabilite în acest sens.

(2) Prelungirea valabilitãtii, preschimbarea, suspendarea si retragerea documentelor de calificare ale întregului personal aeronautic civil din România sunt efectuate de Ministerul Transporturilor.

Art. 69. - Brevetele si licentele emise de alte state pot fi recunoscute sau validate în România numai dacã criteriile în baza cãrora au fost eliberate se situeazã cel putin la nivelul standardelor minime recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale sau de alte organizatii internationale de profil si dacã sunt acceptate în reglementãrile specifice române.

Art. 70. - Examenele medicale ale candidatilor care solicitã atestarea ca personal aeronautic civil pot fi efectuate numai de cãtre o institutie medicalã autorizatã în acest sens.

 

SECTIUNEA a IV-a

Certificatele privind aeronavele civile

 

Art. 71 . - (1) Aeronavele civile care se înmatriculeazã în România, motoarele si elicele acestora trebuie sã posede un certificat de tip emis de Ministerul Transporturilor.

(2) În certificatul de tip se înscriu durata valabilitãtii acestuia, conditiile si limitãrile care sunt cerute în interesul sigurantei zborului.

Art. 72. - (1) Productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora se autorizeazã de Ministerul Transporturilor printr-un permis de productie, în baza constatãrii cã produsele de serie ale oricãrei aeronave civile, pentru care a fost emis un certificat de tip, se conformeazã acestuia.

(2) În permisul de productie se înscriu durata de valabilitate a acestuia, conditiile si limitãrile care sunt necesare în interesul sigurantei zborului.

Art. 73. - (1) Punerea în serviciu a unei aeronave civile nu poate fi fãcutã decât dupã obtinerea certificatului de navigabilitate, eliberat în urma constatãrii cã aeronava civilã este conformã cu certificatul de tip, cu conditiile prevãzute în permisul de productie si cã este aptã de zbor.

(2) În certificatul de navigabilitate se înscriu durata valabilitãtii, categoriile de activitãti pentru care aeronava civilã poate fi folositã, alte conditii si limitãri impuse de asigurarea sigurantei zborului.

Art. 74. - (1) Ministerul Transporturilor emite reglementãri aeronautice specifice privind certificarea aeronavelor civile.

(2) Ministerul Transporturilor poate stabili categorii de aeronave si parasute care, prin exceptie de la prevederile art. 73, pot efectua zboruri fãrã sã detinã certificat de tip si/sau de navigabilitate.

 

SECTlUNEA a V-a

Aerodromuri

 

Art. 75. - Un aerodrom poate fi utilizat pentru operarea aeronavelor civile, numai dacã administratorul detine o autorizatie valabilã, eliberatã de Ministerul Transporturilor si numai în conditiile prevãzute în aceasta.

Art. 76. - În scopul asigurãrii sigurantei zborului Ministerul Transporturilor împreunã cu autoritãtile administratiei publice locale si cu avizul ministerelor interesate stabilesc zonele supuse servitutilor de aeronauticã civilã aferente aerodromurilor si amplasãrii echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene.

Art. 77. - În zonele supuse servitutilor de aeronauticã civilã nu pot fi construite si amplasate nici un fel de constructii, instalatii si echipamente noi fãrã avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 78. - Administratorii aerodromurilor, ai echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene, cât si proprietarii terenurilor, clãdirilor si amenajãrilor aflate în zonele supuse servitutilor de aeronauticã civilã, sunt obligati sã respecte restrictiile impuse prin reglementãrile specifice referitoare la aceste zone.

 

CAPITOLUL X

Securitatea aeronauticã

 

Art. 79. - Protectia aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicitã se realizeazã pe baza Programului National de Securitate Aeronauticã, elaborat de Ministerul Transporturilor si aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 80. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilã pentru dezvoltarea, implementarea si aplicarea programului prevãzut la art. 79.

 

CAPITOLUL XI

Facilitãti aeronautice

 

Art. 81. - Facihtãtile aeronautice se realizeazã pe baza Programului National de Facilitãii Aeronautice, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 82. - (1) Minisferul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilã peritru dezvoltarea, implementarea si operationalitatea programului prevãzut la art. 81.

(2) Ministerul Transporturilor este, de asemenea, autoritatea de stat responsabilã pentru stabilirea reglementãrilor privind facilitãtile aeronautice minime obligatorii.

 

CAPITOLUL XII

Cãutarea si salvarea aeronavelor civile

 

Art. 83. - În spatiul aerian national, precum si pe teritoriul României operatiunile de cãutare si salvare a aeronavelor civile aflate în primejdie si a supravietuitorilor unui accident de aviatie se realizeazã prin sistemul national de cãutare si salvare.

Art. 84. - Organizarea si functionarea sistemului national de cãutare si salvare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 85. - Asistenta de cãutare si de salvare se acordã tuturor aeronavelor civile si supravietuitorilor unui accident de aviatie.

Art. 86. - Toate autoritãtile publice, precum si persoanele fizice si juridice solicitate au obligatia de a acorda asistentã în cazul operatiunilor de cãutare si de salvare, urmãrindu-se prioritar salvarea vieiilor omenesti, precum si prevenirea amplificãrii daunelor si conservarea dovezilor esentiale pentru anchetarea adecvatã a accidentelor.

 

CAPITOLUL XIII

Anchetarea incidentelor si a accidentelor de aviatie civilã

 

Art. 87. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat pentru reglementarea, organizarea si desfãsurarea activitãtilor privind ancheta administrativã a incidentelor si a accidentelor de aviatie civilã.

Art. 88. - (1) Scopul anchetei administrative îl reprezintã determinarea realã a cauzelor si a împrejurãrilor care au condus la producerea incidentului sau a accidentului de aviatie civilã, precum si identificarea mãsurilor preventive corespunzãtoare.

(2) Obiectivul anchetei administrative îl reprezintã prevenirea producerii unor incidente sau accidente de aviatie civilã similare.

Art. 89. - (1) Ancheta administrativã este independentã de ancheta penalã sau disciplinarã.

(2) Stabilirea responsabilitãtilor, a persoanelor vinovate, a gradului de vinovãtie, precum si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta organelor abilitate prin lege.

Art. 90. - Operatorii aerieni sau celelalte organisme care au competente tehnice si operationale în domeniul aeronauticii civile sunt obligate sã informeze Ministerul Transporturilor asupra producerii tuturor incidentelor si accidentelor de aviatie civilã.

Art. 91. - Echipajele aeronavelor civile, precum si orice persoanã fizicã sau juridicã sunt obligate sã furnizeze, pe toatã durata anchetei administrative, toate informatiile si relatiile care le sunt cunoscute, cerute de aceastã anchetã.

 

CAPITOLUL XIV

Sanctiuni

 

Art. 92. - Încãlcarea prevederilor prezentului Cod aerian atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, civilã, contraventionalã sau penalã a persoanelor vinovate.

Art. 93. - Constituie contraventii, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sã constituie infractiuni, urmãtoarele fapte:

a) lipsa documentelor obligatorii individuale sau de bord, prevãzute de reglementãrile în vigoare;

b) încãlcarea reglementãrilor referitoare la conditiile de exploatare a tehnicii aeronautice;

c) delestarea neautorizatã a combustibilului sau delestarea acestuia în zone ori în situatii neautorizate de la bordul unei aeronave civile aflate în evolutie, precum si scurgerile de combustibil la sol;

d) refuzul operatorului unei aeronâve civile de a prezenta persoanelor împuternicite prin lege documentele aeronavei si ale echipajului si de a permite efectuarea inspectiei acestora;

e) neinformarea Ministerului Transporturilor cu privire la producerea incidentelor si accidentelor de aviatie civilã, de cãtre cei care au aceastã obligatie, si în conditiile stabilite de lege.

Art. 94. - Contraventiile prevãzute la art. 93 se sanctioneazã cu amendã.

Art. 95. - Nerespectarea normelor privind activitatea aeroportuarã constituie contraventie si se sanctioneazã conform reglementãrilor aeroportuare.

Art. 96. - Contraventiile privind încãlcarea prevederilor referitoare la servitutile aeronautice civile în interesul circulatiei aeriene vor fi sanctionate cu amendã.

Art. 97. - (1) Constatarea faptelor contraventionale, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de organele abilitate de Ministerul Transporturilor.

(2) Cuantumul amenzilor se stabileste si se reactualizeazã prin hotãrâre a Guvernului.

(3) Dispozitiile prezentului capitol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 98. - Încãlcarea de cãtre personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor, dacã fapta este de naturã sã punã în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 99. - (1) Încredintarea comenzilor aeronavei civile de cãtre pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pãrãsirea fãrã aprobare a postului de cãtre orice membru al echipajului de conducere sau de cãtre personalul ce asigurã direct informarea, dirijarea si controlul traficului aerian, dacã fapta este de naturã sã punã în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 100. - (1) Efectuarea serviciului sub influenta bãuturilor alcoolice sau a altor substante interzise de autoritatea de reglementare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã.

(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) este sãvârsitã de cãtre personalul aeronautic civil navigant, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

(3) Este considerat sub influenta bãuturilor alcoolice personalul care are o îmbibatie alcoolicã în sânge între 0,5‰ si 1‰.

Art. 101. - (1) Efectuarea serviciului în stare de ebrietate se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) este sãvârsitã de personalul aeronautic navigant pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Este considerat în stare de ebrietate personalul care are o îmbibatie alcoolicã în sânge mai mare de 1‰.

Art. 102. - Exercitarea fãrã drept de cãtre orice persoanã a atributiilor care revin echipajului unei aeronave civile se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 103. - (1) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã urmãtoarele fapte:

a) exploatarea unei aeronave fãrã a poseda certificat de înmatriculare si certificat de navigabilitate;

b) exploatarea unei aeronave cu nerespectarea conditiilor, limitãrilor sau a altor cerinte prevãzute în certificatul de navigabilitate ori în celelalte docuinente privind aeronava;

c) inscriptionarea neconformã cu certificatul de înmatriculare sau suprimarea mãrcilor de inscriptionare;

d) distrugerea sau sustragerea oricãrui document de bord impus de regulile sau reglementãrile aeriene în vigoare;

e) încãlcarea regulilor privind survolul.

(2) Fapta prevãzutã la lit. a), sãvârsitã dupã refuzul eliberãrii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.

Art. 104. - În întelesul prevederilor prezentului capitol:

a) o aeronavã se considerã a fi în serviciu din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe sã o pregãteascã în vederea unui anumit zbor pânã la expirarea unui termen de 24 de ore dupã orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde în orice caz întregul timp în care aeronava se aflã în zbor, în sensul prevederilor lit. b);

b) o aeronavã se considerã a fi în zbor din momentul în care, îmbarcarea fiind terminatã, toate usile exterioare au fost închise si pânã în momentul în care una dintre aceste usi a fost deschisã în vederea debarcãrii; în caz de aterizare fortatã se considerã cã zborul se continuã pânã când autoritatea competentã preia în sarcinã aeronava, persoanele si bunurile de la bord.

Art. 105. - Se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendã urmãtoarele fapte:

a) efectuarea de operatiuni aeriene civile fãrã autorizatie sau licentã prevãzutã de lege, dacã fapta este de naturã sã punã în pericol siguranta zborului, sãnãtatea publicã sau protectia mediului;

b) desfãsurarea de activitãti în perimetrul infrastructurii aeroportuare, fãrã autorizatie sau licentã legalã, de cãtre persoane juridice, dacã fapta este de naturã sã punã în pericol siguranta zborului.

Art. 106. - Comunicarea de informatii, stiind cã acestea sunt false, dacã prin acest fapt se pericliteazã siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dacã fapta se sãvârseste în scopul devierii itinerarului de zbor, pedeapsa este de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 107. - (1) Folosirea fãrã drept a oricãrui dispozitiv, armã sau substantã, în scopul producerii unui act de violentã împotriva unei persoane aflate pe un aeroport care deserveste aviatia civilã se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Sãvârsirea oricãrui act de violentã fizicã sau psihicã asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregãtire de zbor se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de sni si interzicerea unor drepturi.

Art. 108. - (1) Plasarea sau folosirea ilegalã a oricãrui dispozitiv, substantã sau armã pentru distrugerea sau avarierea gravã a dotãrilor care apartin unui aeroport sau unei aeronave care nu este în serviciu, dar se aflã pe un aeroport, precum si pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacã fapta este de naturã sã punã în pericol siguranta aeroportului, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Distrugerea sau deteriorarea gravã a instalatiilor si a echipamentelor pentru protectia navigatiei aeriene ori tulburarea în orice mod a functionãrii serviciilor de navigatie aerianã, dacã fapta este de naturã sã punã în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de 1a 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevãzutã la alin. (2) se sanctioneazã si distrugerea unei aeronave în serviciu sau deteriorarea apesteia, în asa fel încât sã o facã inaptã de zbor ori sã îi punã în pericol securitatea în zbor.

(4) Plasarea sau înlesnirea plasãrii pe o aeronavã civilã, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, a unei arme sau substante apte sã distrugã sau sã îi producã deteriorãri care o fac inaptã de zbor sau care sunt de naturã sã pericliteze siguranta zborului se pedepseste cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 109. - Preluarea fãrã drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum si exercitarea fãrã drept a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 110. - Dacã faptele prevãzute în prezentul capitol au avut ca urmare decesul uneia sau al mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 111 . - (1) Tentativa la infractiunile prevãzute în prezentul capitol se pedepseste.

(2) Se considerã tentativã si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de mãsuri în vederea comiterii infractiunilor prevãzute în prezentul capitol.

Art. 112. - (1) Actiunea penalã pentru faptele prevãzute la art. 98-111 se pune în miscare numai la sesizarea organului de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul aviatiei civile.

(2) Cercetarea faptelor care fac obiectul prezentului capitol, precum si punerea în miscare a actiunii penale sunt de competenta procurorului de pe lângã curtea de apel în a cãrei razã teritorialã acestea au fost sãvârsite.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 113. - Reglementãrile emise de Ministerul Transporturilor în aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici civili.

Art. 114. - La instituirea de cãtre Presedintele României a stãrii de asediu sau a stãrii de urgentã, precum si la declararea mobilizãrii partiale sau generale a Fortelor Armate ori în caz de agresiune armatã îndreptatã împotriva tãrii aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian se suspendã în parte sau în întregime, activitatea aeronauticã în spatiul aerian national urmând sã se desfãsoare conform normelor stabilite de autoritãtile militare competente, potrivit legii.

Art. 115. - Prezentul Cod aerian intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1998*).

Art. 116. - Se abrogã integral Codul aerian aprobat prin Decretul nr. 516/1953, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 30 decembrie 1953, cu modificãrile ulterioare.


*) A se vedea si data intrãrii în vigoare a actului normativ modificator.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu