Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 13

TITLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 282. – Dispozitiile specifice aplicabile cãlãtorilor si altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 283. – Termenele prevãzute în prezentul cod si în alte reglementãri vamale se calculeazã potrivit normelor prevãzute în Codul de procedurã civilã.

Art. 284. – Operatiunile vamale initiate sub regimul prevãzut de reglementãrile vamale anterioare intrãrii în vigoare a prezentului cod se finalizeazã potrivit acelor reglementãri.

Art. 285. – Autoritatea Nationalã a Vãmilor este desemnatã ca autoritate competentã sã aplice pentru România, la data aderãrii la Uniunea Europeanã, prevederile Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de cãtre serviciile vamale, încheiatã la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeanã – JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 – si ale Conventiei cu privire la asistenta reciprocã si cooperarea între administratiile vamale, încheiatã la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeanã – JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.

Art. 286. – Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba prin hotãrâre regulamentul de aplicare a Codului vamal, care intrã în vigoare la aceeasi datã cu prezentul cod.

Art. 287. – Dispozitiile cuprinse în prezentul cod si în alte reglementãri vamale privind plata, garantarea, înscrierea în evidentele contabile, stingerea datoriei vamale si remiterea drepturilor de import, cu exceptia art. 163 si 247 din prezentul cod, se aplicã în mod corespunzãtor si pentru taxa pe valoarea adãugatã si pentru accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atributiile autoritãtii vamale.

Art. 288. – (1) Prezentul cod intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi datã se abrogã: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare; art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 102/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(3) Declararea electronicã si sistemele automatizate pentru punerea în aplicare a gestiunii de risc si schimbul electronic de date între birourile vamale de intrare, import, export si iesire, prevãzute la art. 40, 60–62 si 202–204, se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod.

(4) Dispozitiile cuprinse la art. 245 alin. (2) si (3), art. 247, art. 252 si art. 255 alin. (2) si (3) intrã în vigoare la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.

 

Prezenta lege asigurã aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificãrile ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãtilor Europene nr. 302/1992.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicatã.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2006.

Nr. 86.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Codul vamal al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicatã,

 

Presedintele României decreteazã:

 

Articol unic. – Se promulgã Legea privind Codul vamal al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÃSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 387.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu