Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 3 - Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei

TITLUL III

Dispozitii aplicabile mãrfurilor introduse pe teritoriul vamal al României pânã la stabilirea unei destinatii vamale

 

CAPITOLUL I

Introducerea mãrfurilor pe teritoriul vamal al României

 

Art. 60. – (1) Mãrfurile introduse pe teritoriul vamal al României fac obiectul unei declaratii sumare, cu exceptia celor încãrcate în mijloace de transport care trec, fãrã oprire, prin apele teritoriale sau prin spatiul aerian al teritoriului vamal.

(2) Declaratia sumarã se depune la biroul vamal de intrare. Autoritatea vamalã poate permite ca declaratia sumarã sã fie depusã la alt birou vamal, cu conditia ca acesta sã comunice imediat sau sã punã la dispozitie pe cale electronicã informatiile necesare biroului vamal de intrare. Autoritatea vamalã poate accepta, în locul declaratiei sumare, depunerea unei notificãri si accesul la datele din declaratia sumarã în sistemul informatic al operatorului economic.

(3) Declaratia sumarã se depune înainte ca mãrfurile sã fie introduse pe teritoriul vamal al României.

(4) În anumite cazuri si în functie de anumite tipuri de transport al mãrfurilor, de modul de transport sau de agentul economic ori în conformitate cu acordurile internationale care prevãd dispozitii specifice în materie de securitate, prin regulamentul vamal se stabilesc:

a) termenul limitã pânã la care este depusã declaratia sumarã, înainte ca mãrfurile sã fie introduse pe teritoriul vamal al României;

b) modalitãtile de derogare de la termenul limitã prevãzut la lit. a) si de modificare a acestuia;

c) conditiile în care se poate renunta la declaratia sumarã sau în care aceasta poate fi adaptatã.

Art. 61. – (1) Prin regulamentul vamal se stabilesc formatul declaratiei sumare si datele care sã continã elementele necesare analizei de risc si aplicãrii corespunzãtoare a controalelor vamale, în principal privind securitatea si siguranta.

(2) Declaratia sumarã se întocmeste prin utilizarea tehnicii de procesare a datelor. Se pot folosi informatii comerciale, portuare sau de transport, cu conditia sã continã detaliile necesare. Autoritatea vamalã poate accepta declaratia sumarã pe suport de hârtie în cazuri exceptionale, cu conditia aplicãrii aceluiasi nivel de gestionare a riscului cu cel folosit la declaratiile sumare întocmite prin tehnica de procesare a datelor.

(3) Declaratia sumarã se depune de persoana care introduce mãrfurile pe teritoriul vamal al României sau care îsi asumã responsabilitatea pentru transportul lor cãtre acest teritoriu.

(4) Declaratia sumarã poate fi depusã si de:

a) persoana în numele cãreia actioneazã persoana prevãzutã la alin. (3);

b) orice persoanã care este în mãsurã sã prezinte mãrfurile sau sã dispunã prezentarea acestora la autoritatea vamalã competentã;

c) un reprezentant al persoanei prevãzute la alin. (3) sau al celei mentionate la lit. a) sau b).

(5) Persoana prevãzutã la alin. (3) si (4) are dreptul, la cerere, sã modifice una sau mai multe date din declaratia sumarã, dupã depunerea acesteia. Modificarea nu mai este posibilã dupã ce autoritatea vamalã fie:

a) a informat persoana care a depus declaratia sumarã de intentia de a verifica mãrfurile;

b) a constatat inexactitatea datelor în cauzã;

c) a aprobat ridicarea mãrfurilor.

Art. 62. – (1) Biroul vamal de intrare poate renunta sã solicite depunerea unei declaratii sumare pentru mãrfurile care au fãcut obiectul unei declaratii vamale înainte de expirarea termenului prevãzut la art. 60 alin. (3) sau (4).

În acest caz, declaratia vamalã contine cel putin informatiile necesare pentru o declaratie sumarã si, pânã când aceasta este acceptatã, aceastã declaratie este echivalentã cu o declaratie sumarã. Autoritatea vamalã poate aproba ca declaratia vamalã sã fie depusã la un birou vamal de import, altul decât biroul vamal de intrare, cu conditia ca acest birou sã comunice imediat biroului vamal de intrare sau sã-i punã la dispozitie, pe cale electronicã, informatiile necesare.

(2) Când declaratia vamalã este depusã în alt mod decât pe cale informaticã, autoritatea vamalã aplicã aceleasi criterii de gestionare a riscului ca si în cazul declaratiilor vamale depuse pe cale informaticã.

Art. 63. – (1) Mãrfurile introduse pe teritoriul vamal al României se aflã sub supraveghere vamalã din momentul intrãrii lor si pot fi supuse controlului vamal pânã la stabilirea statutului lor vamal.

(2) Mãrfurile strãine rãmân sub supraveghere vamalã pânã când:

a) se modificã statutul lor vamal;

b) intrã într-o zonã liberã sau antrepozit liber;

c) sunt reexportate sau distruse potrivit legii.

(3) Mãrfurile care beneficiazã de un tratament tarifar favorabil, în functie de destinatia lor finalã, rãmân sub supraveghere vamalã potrivit dispozitiilor cuprinse în prezentul cod.

Art. 64. – (1) Mãrfurile introduse pe teritoriul vamal al României sunt transportate fãrã întârziere de persoana care le aduce, în conformitate cu instructiunile autoritãtii vamale, astfel:

a) cãtre biroul vamal desemnat de autoritatea vamalã sau în alt loc desemnat sau aprobat de aceasta;

b) spre o zonã liberã sau antrepozit liber, când mãrfurile sunt destinate acestora.

(2) Persoana care îsi asumã rãspunderea pentru transportul mãrfurilor, dupã ce au fost introduse pe teritoriul vamal al României sau ca urmare a transbordãrii, devine rãspunzãtoare pentru respectarea obligatiei prevãzute la alin. (1).

(3) Când o navã sau o aeronavã aflatã în situatia prevãzutã la alin. (1) este obligatã, din motive de fortã majorã sau caz fortuit, sã facã o escalã sau sã stationeze temporar pe teritoriul vamal al României, transportatorul sau orice persoanã care actioneazã în numele acestuia este obligatã sã informeze fãrã întârziere autoritatea vamalã asupra situatiei intervenite, aceasta stabilind mãsurile de supraveghere a navei sau aeronavei, precum si a mãrfurilor transportate de acestea.

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. a) nu înlãturã aplicarea altor prevederi legale cu privire la traficul turistic, de frontierã, postal sau cel de importantã economicã neglijabilã, cu conditia ca supravegherea vamalã si posibilitatea de a efectua controlul vamal sã nu fie afectate.

Art. 65. – (1) Prevederile art. 64 nu se aplicã mãrfurilor aflate la bordul navelor sau al aeronavelor care traverseazã marea teritorialã si apele teritoriale sau spatiul aerian al României, fãrã a avea ca destinatie un port sau aeroport românesc.

(2) În caz de fortã majorã sau de caz fortuit, la schimbarea destinatiei stabilite potrivit alin. (1), transportatorul este obligat sã informeze imediat autoritatea vamalã, inclusiv despre eventualele pierderi partiale sau totale ale mãrfurilor.

 

CAPITOLUL II

Prezentarea mãrfurilor la vamã

 

Art. 66. – Mãrfurile care intrã pe teritoriul vamal al României se prezintã la biroul vamal de persoana care le-a introdus sau, dupã caz, de persoana care îsi asumã rãspunderea pentru transportul mãrfurilor dupã ce au fost introduse, cu exceptia mãrfurilor transportate cu mijloace de transport care tranziteazã, fãrã întrerupere, apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal al României.

Persoana care prezintã mãrfurile este obligatã sã mentioneze declaratia sumarã sau declaratia vamalã depusã anterior pentru aceste mãrfuri.

Art. 67. – Dispozitiile art. 66 nu înlãturã aplicarea reglementãrilor vamale privind:

a) mãrfurile transportate de cãlãtori;

b) mãrfurile plasate sub un regim vamal, fãrã a fi prezentate la vamã, în cazurile prevãzute de lege.

Art. 68. – Mãrfurile pot, cu acordul autoritãtii vamale, sã fie examinate sau sã se preleveze mostre din acestea, la cerere, în scopul acordãrii unei destinatii vamale.

 

CAPITOLUL III

Descãrcarea mãrfurilor prezentate în vamã

 

Art. 69. – (1) Mãrfurile sunt descãrcate sau transbordate de pe mijlocul de transport numai cu permisiunea autoritãtii vamale în locurile desemnate ori aprobate de aceasta.

(2) În cazul unui pericol iminent care impune descãrcarea totalã sau partialã a mãrfurilor, operatiunea se poate face fãrã acordul autoritãtii vamale, care trebuie sã fie informatã imediat despre aceastã situatie.

Art. 70.– (1) Autoritatea vamalã poate oricând sã efectueze controlul mãrfurilor si al mijloacelor de transport, impunând sã se procedeze la descãrcarea si dezambalarea mãrfurilor.

(2) Mãrfurile care au fãcut obiectul declaratiei sumare pot fi transferate numai în cazurile si în locurile stabilite de autoritatea vamalã.

 

CAPITOLUL IV

Obligatia de a atribui o destinatie vamalã mãrfurilor prezentate la vamã

 

Art. 71. – Mãrfurilor strãine prezentate la biroul vamal li se acordã o destinatie aprobatã de autoritatea vamalã.

Art. 72. – (1) Când mãrfurile sunt înscrise într-o declaratie sumarã, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat sã solicite o destinatie vamalã, aprobatã de vamã, în termen de:

a) 45 de zile de la data depunerii declaratiei sumare, în cazul mãrfurilor transportate pe cale maritimã;

b) 20 de zile de la data depunerii declaratiei sumare, în cazul mãrfurilor transportate pe altã cale decât maritimã.

(2) Când împrejurãrile o justificã, autoritatea vamalã poate stabili un termen mai scurt sau poate aproba prelungirea termenului prevãzut la alin. (1).

(3) Prelungirea termenului nu poate depãsi necesitãtile reale justificate de împrejurãri si se acordã numai dacã solicitarea este depusã în cadrul termenului initial.

 

CAPITOLUL V

Depozitarea temporarã a mãrfurilor

 

Art. 73. – Pânã când li se atribuie o destinatie vamalã, mãrfurile prezentate în vamã au, din momentul prezentãrii, statutul de mãrfuri depozitate temporar.

Art. 74. – (1) Mãrfurile pot fi depozitate temporar numai în locurile si în conditiile aprobate de autoritatea vamalã.

(2) Autoritatea vamalã poate cere persoanei care detine mãrfurile sã constituie o garantie care sã asigure plata drepturilor de import.

Art. 75. – Mãrfurile depozitate temporar pot fi manipulate numai în scopul conservãrii lor în starea initialã, fãrã sã se modifice aspectul tehnic si comercial al acestora.

Art. 76. – (1) Autoritatea vamalã are dreptul sã ia mãsurile necesare, inclusiv valorificarea potrivit legii, în situatia mãrfurilor pentru care nu au început, în termenele mentionate la art. 72, formalitãtile pentru acordarea destinatiei vamale.

(2) Autoritatea vamalã poate dispune ca, pe riscul si pe cheltuiala persoanei care le detine, mãrfurile sã fie transferate într-un alt loc care se aflã sub supraveghere vamalã, pânã la reglementarea situatiei acestora.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii aplicabile mãrfurilor strãine care au circulat sub un regim de tranzit

 

Art. 77. – Dispozitiile art. 64, cu exceptia alin. (1) lit. a), ale art. 65 alin. (2) si ale art. 66–76 nu se aplicã la introducerea pe teritoriul vamal al României a mãrfurilor deja plasate sub regim de tranzit.

Art. 78. – Pentru mãrfurile strãine care au circulat sub un regim de tranzit, ajunse la destinatia lor pe teritoriul vamal al României, si care au fost prezentate la vamã potrivit reglementãrilor privind tranzitul, se aplicã dispozitiile art. 68–76.

 

CAPITOLUL VII

Alte dispozitii

 

Art. 79. – (1) Când împrejurãrile o impun, autoritatea vamalã poate dispune, în conditiile legii, ca mãrfurile prezentate în vamã sã fie distruse, informându-l în prealabil pe detinãtorul mãrfurilor despre aceasta.

(2) Costurile rezultate în urma distrugerii mãrfurilor sunt suportate de cãtre detinãtorul mãrfurilor.

Art. 80. – În cazul în care se constatã cã mãrfurile au fost aduse pe teritoriul vamal al României cu nerespectarea normelor legale sau cã au fost sustrase de sub supravegherea vamalã, autoritatea vamalã ia mãsurile prevãzute de lege pentru reglementarea situatiei, inclusiv pentru valorificarea acestora potrivit legii.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu