Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 4 - Destinatia vamala

TITLUL IV

Destinatia vamalã

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 81. – (1) În mãsura în care nu existã dispozitii contrare, mãrfurilor li se poate acorda în orice moment, în conditiile prevãzute de lege, orice destinatie vamalã, indiferent de natura sau cantitatea lor, de tara de origine sau provenientã, de transport ori de destinatie.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud aplicarea interdictiilor sau restrictiilor justificate din ratiuni de moralã, ordine si securitate publicã, de protejare a sãnãtãtii si a vietii persoanelor, animalelor sau plantelor, de protejare a patrimoniului national cu valoare artisticã, istoricã sau arheologicã ori de protejare a proprietãtii industriale si comerciale.

 

CAPITOLUL II

Plasarea mãrfurilor sub un regim vamal

 

Art. 82. – (1) Mãrfurile destinate plasãrii sub un regim vamal trebuie sã facã obiectul unei declaratii pentru acel regim vamal.

(2) Mãrfurile românesti declarate pentru regimul de export, perfectionare pasivã, tranzit sau antrepozitare vamalã sunt supuse supravegherii vamale din momentul acceptãrii declaratiei vamale pânã la momentul în care acestea pãrãsesc teritoriul vamal al României ori sunt distruse sau declaratia vamalã este invalidatã.

Art. 83. – (1) În functie de felul mãrfurilor si de regimul vamal care poate fi utilizat, Autoritatea Nationalã a Vãmilor poate stabili, prin decizie, ca numai unele birouri vamale sã fie competente sã procedeze la efectuarea controlului vamal si la aplicarea reglementãrilor vamale.

(2) Decizia Autoritãtii Nationale a Vãmilor se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 84. – Declaratia vamalã se face:

a) fie în scris;

b) fie utilizându-se un procedeu informatic aprobat de autoritatea vamalã;

c) fie printr-o declaratie verbalã sau orice altã actiune prin care detinãtorul mãrfurilor îsi manifestã vointa de a le plasa sub un regim vamal, în cazurile si conditiile prevãzute în regulamentul vamal.

 

CAPITOLUL III

Declaratia în scris. Procedura normalã

 

Art. 85. – (1) Declaratia în scris se face pe un formular corespunzãtor modelului oficial prevãzut în acest scop, aprobat de autoritatea vamalã. Aceasta se semneazã de titularul operatiunii sau de reprezentantul sãu si contine datele necesare aplicãrii dispozitiilor care reglementeazã regimul vamal pentru care se declarã mãrfurile.

(2) Declaratia este însotitã de toate documentele prevãzute pentru aplicarea dispozitiilor care reglementeazã regimul vamal pentru care se declarã mãrfurile.

Art. 86. – Declaratia care respectã conditiile prevãzute la art. 85 este acceptatã imediat de cãtre autoritatea vamalã, cu conditia ca mãrfurile la care se referã sã fie prezentate biroului vamal. Aceastã declaratie se înregistreazã în registrul de evidentã a biroului vamal.

Art. 87. – (1) Declaratia vamalã, cu respectarea conditiilor prevãzute la art. 31 si 32, poate fi fãcutã de orice persoanã care este în mãsurã sã prezinte mãrfurile în cauzã sau sã facã posibilã prezentarea acestora autoritãtii vamale competente, împreunã cu toate documentele prevãzute pentru aplicarea dispozitiilor privind regimul vamal pentru care se declarã mãrfurile. Când acceptarea unei declaratii vamale impune obligatii speciale unei anumite persoane, declaratia se face de acea persoanã sau în numele acesteia.

(2) Declarantul trebuie sã fie o persoanã stabilitã în România. Conditia privind stabilirea în România nu se aplicã persoanelor care:

a) întocmesc o declaratie de tranzit sau de admitere temporarã;

b) declarã mãrfuri ocazional, cu conditia ca autoritatea vamalã sã considere acest lucru justificat.

Art. 88. – (1) Declarantul are dreptul, la cerere, sã rectifice una sau mai multe date cuprinse în declaratia depusã si acceptatã de autoritatea vamalã. Rectificarea nu poate face referire la alte mãrfuri decât cele care au fãcut obiectul declaratiei initiale.

(2) Rectificarea nu poate fi permisã când cererea a fost prezentatã dupã ce autoritatea vamalã fie:

a) a informat declarantul cã intentioneazã sã efectueze controlul fizic al mãrfurilor, fie

b) a constatat inexactitatea datelor în cauzã, fie

c) a acordat liberul de vamã.

Art. 89. – (1) La cererea declarantului, autoritatea vamalã invalideazã o declaratie deja acceptatã când declarantul furnizeazã dovezi cã marfa a fost declaratã eronat pentru regimul vamal corespunzãtor acestei declaratii sau când, ca urmare a unor împrejurãri speciale, plasarea mãrfurilor sub regimul vamal pentru care acestea au fost declarate nu mai este justificatã.

(2) Când cererea de invalidare a declaratiei este prezentatã dupã ce autoritatea vamalã a informat declarantul asupra intentiei de a efectua controlul fizic al mãrfurilor, aceasta poate fi luatã în considerare numai dupã ce controlul fizic a fost finalizat.

(3) Cazurile în care o declaratie poate fi invalidatã dupã acordarea liberului de vamã se stabilesc prin regulamentul vamal.

(4) Invalidarea declaratiei nu înlãturã rãspunderea contraventionalã sau penalã a declarantului.

Art. 90. – (1) Dupã acceptarea declaratiei vamale, autoritatea vamalã poate proceda la controlul documentar al acesteia si al documentelor însotitoare si poate cere declarantului sã prezinte si alte documente necesare verificãrii exactitãtii elementelor înscrise în declaratie.

(2) Dacã nu se prevede în mod expres altfel, data declaratiei vamale acceptate este data înregistrãrii ei si determinã stabilirea si aplicarea tuturor dispozitiilor privind regimul vamal.

(3) Autoritatea vamalã poate proceda la controlul fizic al mãrfurilor, total sau partial, precum si, dacã este cazul, la prelevarea de probe pentru analize sau pentru verificãri amãnuntite.

Art. 91. – (1) Transportul mãrfurilor la locul controlului fizic sau, dupã caz, unde urmeazã sã fie prelevate probe, precum si toate manipulãrile necesare acestor operatiuni sunt efectuate de cãtre declarant sau sub responsabilitatea acestuia. Costurile aferente acestor operatiuni cad în sarcina declarantului.

(2) Declarantul are dreptul sã asiste la controlul fizic al mãrfurilor, precum si, dupã caz, la prelevarea probelor.

Când autoritatea vamalã considerã necesar, declarantul sau reprezentantul acestuia este obligat sã prezinte mãrfurile pentru control, sã le manipuleze si dezambaleze, sã le reambaleze, precum si sã asigure conditii pentru prelevarea probelor.

(3) Prelevarea de probe se efectueazã în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, fãrã ca autoritatea vamalã sã fie pasibilã de platã sau orice compensatii pentru cantitãtile prelevate. Autoritatea vamalã suportã costurile analizei când aceasta se efectueazã în laboratoarele proprii.

Art. 92. – (1) Dacã controlul fizic se executã partial, rezultatul acestuia este luat în considerare pentru întreaga partidã de marfã înscrisã în declaratia vamalã. Declarantul vamal are dreptul sã cearã efectuarea unui control suplimentar al mãrfurilor când considerã cã rezultatul controlului partial nu este concludent.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), când un formular de declaratie cuprinde douã sau mai multe articole, datele de referintã pentru fiecare articol sunt considerate ca fiind o declaratie separatã.

Art. 93. – (1) Rezultatele verificãrii declaratiei constituie baza aplicãrii dispozitiilor care reglementeazã regimul vamal sub care sunt plasate mãrfurile.

(2) Când declaratia nu este verificatã si nu se efectueazã controlul fizic, dispozitiile mentionate la alin. (1) se aplicã pe baza datelor de referintã cuprinse în declaratie.

Art. 94. – (1) Autoritatea vamalã poate lua mãsuri de marcare sau sigilare a mãrfurilor, precum si a compartimentelor din mijloacele de transport în care se aflã mãrfurile, când este necesarã identificarea mãrfurilor pentru a se asigura respectarea conditiilor care reglementeazã regimul vamal.

(2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlãturate decât de autoritatea vamalã ori cu permisiunea acesteia, cu exceptia cazului fortuit sau de fortã majorã, când operatiunea este necesarã pentru a salva integritatea mãrfurilor ori a mijloacelor de transport. În aceastã situatie, autoritatea vamalã este înstiintatã imediat, justificându-se prin orice mijloc de probã mãsura luatã.

Art. 95. – (1) Când sunt îndeplinite conditiile de plasare a mãrfurilor sub regimul respectiv si mãrfurile nu sunt supuse unor mãsuri de prohibitie sau restrictie, fãrã a aduce atingere alin. (2) si (3) si fãrã a se naste o datorie vamalã, autoritatea vamalã acordã liberul de vamã pentru mãrfuri imediat ce datele de referintã din declaratie au fost verificate sau acceptate fãrã verificare. Aceeasi dispozitie se aplicã si când verificãrile nu pot fi finalizate într-un interval de timp rezonabil si prezenta mãrfurilor în vederea acestor verificãri nu mai este necesarã.

(2) În cazul în care acceptarea unei declaratii vamale conduce la nasterea unei datorii vamale pentru mãrfurile cuprinse în acea declaratie, liberul de vamã se acordã numai dacã cuantumul datoriei vamale a fost plãtit sau garantat. Aceastã dispozitie nu se aplicã pentru regimul de admitere temporarã cu exonerare partialã de drepturi de import în conditiile prevãzute la alin. (3).

(3) Dacã, potrivit dispozitiilor care reglementeazã regimul vamal pentru care sunt declarate mãrfurile, autoritatea vamalã solicitã constituirea unei garantii, liberul de vamã pentru mãrfurile plasate sub regimul vamal respectiv nu poate fi acordat decât dupã constituirea acestei garantii.

(4) Liberul de vamã se acordã în acelasi timp pentru toate mãrfurile care fac obiectul aceleiasi declaratii. În sensul prezentului alineat, când un formular de declaratie cuprinde douã sau mai multe articole, datele de referintã aferente fiecãrui articol sunt considerate ca fiind o declaratie separatã.

Art. 96. – (1) Autoritatea vamalã poate lua orice mãsuri necesare, inclusiv confiscarea si valorificarea mãrfurilor, în cazul în care acestea, dupã acordarea liberului de vamã, nu au fost preluate în cadrul termenului legal sau când nu s-a acordat liberul de vamã pentru cã fie:

a) nu a fost posibilã, din vina declarantului, începerea sau continuarea verificãrii mãrfurilor în perioada stabilitã de autoritatea vamalã, fie

b) documentele care trebuiau depuse înainte ca mãrfurile sã poatã fi plasate sub regim vamal nu au fost prezentate, fie

c) plata sau garantia drepturilor de import ori export, dupã caz, nu a fost efectuatã sau constituitã în cadrul termenului legal, fie

d) sunt supuse unor prohibitii sau restrictii cu privire la mãrfurile respective.

(2) Cazurile, termenele si conditiile pentru aplicarea alin. (1) sunt prevãzute în regulamentul vamal.

 

CAPITOLUL IV

Declaratia în scris. Procedura simplificatã

 

Art. 97. – (1) Autoritatea vamalã poate autoriza utilizarea unei proceduri simplificate pentru prezentarea si declararea mãrfurilor, în cazurile si în conditiile stabilite prin regulamentul vamal.

(2) Procedura simplificatã permite:

a) ca declaratia sã nu cuprindã toate datele de referintã prevãzute la art. 85 alin. (1) sau ca unele dintre documentele mentionate la art. 85 alin. (2) sã nu fie anexate la declaratie;

b) depunerea în locul declaratiei prevãzute la art. 85 a unui document comercial sau administrativ însotit de o cerere de plasare a mãrfurilor sub regimul vamal în cauzã;

c) ca declararea mãrfurilor pentru plasarea sub regimul vamal în cauzã sã se efectueze prin înscrierea acestora în evidente; în acest caz, autoritatea vamalã poate permite declarantului sã nu prezinte mãrfurile la biroul vamal.

(3) Declaratia simplificatã, documentul comercial sau administrativ ori înscrierea în evidente trebuie sã continã cel putin datele necesare identificãrii mãrfurilor. Înscrierea în evidente trebuie sã cuprindã si data la care aceasta se realizeazã.

(4) Cu exceptia cazurilor stabilite în regulamentul vamal, declarantul trebuie sã depunã o declaratie suplimentarã care poate fi de naturã globalã, periodicã sau recapitulativã.

(5) Declaratiile suplimentare, împreunã cu cele simplificate mentionate la alin. (2) lit. a)–c), sunt considerate a constitui un act unic, indivizibil, care produce efecte de la data acceptãrii declaratiilor simplificate; înscrierea în evidente are aceeasi valoare juridicã cu acceptarea declaratiei mentionate la art. 85.

(6) Procedurile simplificate speciale pentru regimul de tranzit vamal sunt prevãzute în regulamentul vamal.

 

CAPITOLUL V

Alte declaratii

 

Art. 98. – Când declaratia vamalã este întocmitã în modalitãtile prevãzute la art. 84 lit. b) si c), prevederile art. 85–97 se aplicã în mod corespunzãtor.

Art. 99. – În cazul în care declaratia vamalã este întocmitã conform art. 84 lit. b), autoritatea vamalã poate permite ca documentele care trebuie sã o însoteascã sã nu fie depuse împreunã cu declaratia. În aceastã situatie documentele se pãstreazã la dispozitia autoritãtii vamale.

 

CAPITOLUL VI

Controlul ulterior al declaratiilor

 

Art. 100. – (1) Autoritatea vamalã are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadã de 5 ani de la acordarea liberului de vamã, sã modifice declaratia vamalã.

(2) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1), autoritatea vamalã verificã orice documente, registre si evidente referitoare la mãrfurile vãmuite sau la operatiunile comerciale ulterioare în legãturã cu aceste mãrfuri.

Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricãrei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în operatiunile mentionate sau al oricãrei alte persoane care se aflã în posesia acestor acte ori detine informatii în legãturã cu acestea. De asemenea, poate fi fãcut si controlul fizic al mãrfurilor, dacã acestea mai existã.

(3) Când dupã reverificarea declaratiei sau dupã controlul ulterior rezultã cã dispozitiile care reglementeazã regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete, autoritatea vamalã ia mãsuri pentru regularizarea situatiei, tinând seama de noile elemente de care dispune.

(4) Autoritatea vamalã stabileste modelul documentului necesar pentru regularizarea situatiei, precum si instructiunile de completare a acestuia.

(5) În cazul în care se constatã cã a luat nastere o datorie vamalã sau cã au fost sume plãtite în plus, autoritatea vamalã ia mãsuri pentru încasarea diferentelor în minus sau rambursarea sumelor plãtite în plus, cu respectarea dispozitiilor legale.

(6) În cadrul controlului ulterior al declaratiilor, autoritatea vamalã stabileste potrivit alin. (3) si diferentele în plus sau în minus privind alte taxe si impozite datorate statului în cadrul operatiunilor vamale, luând mãsuri pentru încasarea diferentelor în minus constatate. Diferentele în plus privind aceste taxe si impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeazã.

(7) Când încãlcarea reglementãrilor vamale constituie, dupã caz, contraventie sau infractiune, autoritatea vamalã este obligatã sã aplice sanctiunile contraventionale sau sã sesizeze organele de urmãrire penalã.

(8) Declaratia vamalã acceptatã si înregistratã, precum si documentul prevãzut la alin. (4) constituie titlu de creantã.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu